Rejestracja nowego konta


Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BTH Robert Anolik z siedzibą przy ulicy Legendy 14, 80-180 Gdańsk
2) Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu email dostępnego w zakładce kontakt na stronie internetowej bth-bhp.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, po czym niezwłocznie usuwane.
4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
5) Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
6) Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
7) Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę BTH Robert Anolik wyłącznie dla celów: wystawiania zaświadczenia o ukończeniu kursu BHP oraz do prowadzenia dokumentacji w postaci dzienników zajęć, protokołów z przebiegu egzaminów i rejestrów wydanych zaświadczeń.